Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

 

Internetový obchod HUMED (ďalej len „e-shop“) plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť EXACT Invest s.r.o., Ďargalova 2, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ 831 01, IČO: 51119838, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 123052/B/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

tel. č. 0915 909 969

e-mail: info@humed.sk

 

Základné pojmy

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. V prostredí e-shopu sú spracúvané identifikačné údaje osoby (meno, priezvisko, príp. používateľské meno, ak sa osoba registruje na e-shope); kontaktné údaje osoby (fakturačná a doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) a online identifikátory (napr. IP adresa zariadenia pristupujúceho na e-shop, príp. súbory cookies).

 

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

  1. Zmluvné vzťahy

Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu vymedzenom príslušnou zmluvou, a to najmä: meno a priezvisko, fakturačná, príp. doručovacia adresa a kontaktné údaje (tel. číslo, e‑mailová adresa) dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, bez ktorých nemožno uzatvoriť a/alebo riadne plniť predmetnú zmluvu. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu uplatňovania právnych nárokov.

  1. Registrácia a online účet

Na účely registrácie v e-shope sú spracúvané osobné údaje v rozsahu položiek registračného formulára, najmä titul, meno a priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, údaje o fakturačnej a dodacej adrese. Taktiež je spracúvaná IP adresa zariadenia z ktorého sa na stránky e-shopu pristupuje.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja tovarov a služieb online formou a zvyšovanie užívateľského komfortu užívateľov e-shopu. Bez poskytnutia osobných údajov na účely registrácie v e-shope, nie je možné vytvoriť korektný užívateľský účet. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia k používateľskému účtu, príp. do vznesenia námietky proti takémuto spracúvaniu.

  1. Účtovné a daňové účely

Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovujú osobitné predpisy. Osobné údaje spracúvané na tomto právnom základe sú uchovávané po dobu stanovenú osobitnými predpismi.

  1. Elektronický kontaktný formulár

Na účely poskytovania informácií vyžiadaných zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno a e‑mailová adresa žiadateľa o informácie, príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uviedla v správe formulára. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na vyššie uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa. Bez týchto údajov nie je možné predmetný dopyt zaevidovať ani vybaviť. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 mesiaca od vybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného cez kontaktný formulár. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje na uvedený účel vymazané.

  1. Marketingová komunikácia so zákazníkom

Na účely podpory predaja formou priameho marketingu môže Prevádzkovateľ v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR zasielať svojim zákazníkom marketingové správy o novinkách a výhodných ponukách. Na tento účel je spracúvaná e-mailová adresa zákazníka, pričom sa nevyžaduje súhlas zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je informovanie zákazníka o novom tovare a službách s cieľom podporiť ich predaj. Ukončenie zasielania marketingových správ je možné uskutočniť podľa postupu uvedeného v každej marketingovej správe, vyznačením voľby v zákazníckom účte alebo zaslaním e‑mailu na kontaktnú e‑mailovú adresu Prevádzkovateľa, prípadne poštou na adresu Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od doby posledného nákupu, prípadne do namietania spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na uvedený účel.

  1. Zasielanie marketingových správ (newsletter)

Na účely informovania osôb o produktoch a službách, môže Prevádzkovateľ na základe súhlasu dotknutej osoby zasielať marketingové informácie o novinkách a akciových ponukách. Na tento účel Prevádzkovateľ spracúva e‑mailovú adresu osoby. Dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na uvedený účel vložením svojej e‑mailovej adresy do poľa na zasielanie marketingových správ alebo vyznačením voľby vo svojom zákazníckom účte (platí pre registrovaných užívateľov). U osôb mladších ako 16 rokov musí súhlas so spracúvaním osobných údajov schváliť zákonný zástupca takejto osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania údajov je 5 rokov od poskytnutia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

  1. IT bezpečnosť

Na účely zaistenia bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky/e-shopu môže Prevádzkovateľ spracúvať online identifikátory ako napríklad IP adresu a súbory cookies. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie bezpečnosti a funkčnosti webovej stránky/e-shopu. Osobné údaje sa uchovávajú po prevádzkovú dobu webovej stránky/e‑shopu.

  1. Bezpečnostný kamerový systém

Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a ochrany majetku Prevádzkovateľa, prípadne tretích osôb, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam z kamerového systému umiestneného v prevádzkových priestoroch. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ochrana zdravia a bezpečnosti osôb a ochrana majetku Prevádzkovateľa, príp. tretích osôb. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Záznam z bezpečnostného kamerového systému je uchovávaný po dobu 15 dní.

  1. Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Na účely podpory predaja produktov a služieb Prevádzkovateľa a využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potenciálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram). Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom je najmä zvyšovanie záujmu o produkty a služby Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania údajov na uvedený účel dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej stránky, príp. aktivite na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu návštevníkov webovej stránky alebo účtov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

 

Kto je príjemcom osobných údajov?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov. Za účelom plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované aj zmluvným partnerom Prevádzkovateľa v oblasti účtovníctva, prepravy tovaru (kuriérske a prepravné spoločnosti), marketingových služieb a správy webovej stránky/e-shopu. Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne údaje o tom, ktorí sprostredkovatelia sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. Ďalej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov. Pri správe profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach má prístup k údajom aj prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete. Bližšie informácie o jednotlivých prevádzkovateľov sociálnych sietí je možné vyhľadať na webových stránkach konkrétnej sociálnej siete.

 

Aká je doba spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje sú spracúvané po dobu (i) ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania; (ii) dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov; (iii) dobu trvania oprávneného záujmu, resp. do momentu namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, resp. iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa; (iv) dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Nastáva prenos osobných údajov do tretích krajín alebo profilovanie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Za určitých okolností však prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastávať, a to hlavne v súvislosti s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete (napr. Facebook alebo Instagram) v zmysle nariadenia GDPR, ako samostatný prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne. Bližšie informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na stránkach konkrétnej sociálnej siete.

 

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú navštívením webových stránok a môžu byť ukladané do zariadenia z ktorého pristupujete na webové stránky. Tieto súbory sú využívané ako štandardný nástroj na prevádzku webových stránok. V prostredí e-shopu sú využívané tieto základné typy cookies: (i) technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku e-shopu a na ktoré sa nevyžaduje súhlas návštevníka webovej stránky; (ii) funkčné cookies, ktoré zabezpečujú určité funkcionality e-shopu a umožňujú zjednodušenie jeho používania; (iii) analytické cookies, ktoré poskytujú informácie o návštevnosti a využívaní e-shopu a pomáhajú tak vylepšovať a skvalitňovať služby pre návštevníkov e-shopu; (iv) reklamné cookies, umožňujú cieliť reklamu podľa záujmov návštevníka webovej stránky. Spracúvanie funkčných, analytických a reklamných cookies je možné len na základe súhlasu návštevníka webovej stránky. Mieru a spôsob používania súborov cookies je možné nastaviť pri návšteve webových stránok e-shopu, príp. prostredníctvom nastavení internetového prehliadača. Zakázanie niektorých cookies však môže mať negatívny dopad na správnu funkčnosť e-shopu.

 

Aké sú práva dotknutých osôb?

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na kontaktnej e‑mailovej adrese alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e‑mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

 

Kde si môžete uplatniť vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Svoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa elektronickou formou na kontaktnej e‑mailovej adrese, alebo v poštovom styku na adrese sídla spoločnosti.